ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

на умовах публічної оферти

ФІЗИЧНА ОСОБА –ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМІЧ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (далі – Провайдер), що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.07.2019 року, № 2 543 000 0000 042161, за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) № 352 від «30» липня 2019 року, пропонує Телекомунікаційні послуги (послуги доступу до мережі Інтернет) необмеженому колу осіб (в подальшому «Абонент»), які звернулись до Провайдера у встановленому цим Публічним договором (Публічна оферта) порядком, для отримання телекомунікаційних послуг. 

Цей договір є Публічним договором в розумінні статей  633 та 641 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу. Цей Договір регулює відносини з надання Провайдером Абонентам Послуг та Додаткових послуг. Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

Публічна  оферта  –  пропозиція  Провайдера,  адресована  будь-якій  фізичній  особі  у  відповідності  зі  статтею  641  Цивільного  кодексу  України,  укласти  з  ним  договір  про  надання  телекомунікаційних  послуг, що містяться в публічній оферті. 

Договір — цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Абонентом та Провайдером, шляхом прийняття (акцептування) Абонентом умов Договору. 

Сторона - Провайдер або Абонент в залежності від контексту (Сторони - Провайдер та Абонент).

Абонент  -  споживач  телекомунікаційних  послуг,  який  отримує  телекомунікаційні  послуги  на  умовах  цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності  або користуванні, до телекомунікаційної мережі. 

Акцепт  –  повна  й  безумовна  згода  Абонентом  на  укладення  Договору  на  умовах,  визначених  публічною офертою. Підтвердження повного та безумовного акцептуванням Публічної оферти Абонентами, відповідно до статей 642 та 644 Цивільного кодексу України. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Провайдером заяви-замовлення від Абонента та/або оплати Абонентом замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.  

Абонентна  плата  -  фіксований  платіж,  який  встановлює  Провайдер  для  Абонентів  за  доступ  на  постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг. 

Автоматизована  система  обліку  спожитих  послуг  (білінгова  система)  -  програмно-апаратний  комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення  розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим  рахунком Абонента. 

Заявка  Абонента  -  виклик  Абонентом  представника  Провайдера  для  надання  необхідних  послуг,  пов'язаних з виконанням умов Договору. 

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве  обладнання Абонента —  власне чи орендоване обладнання Абонента, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі, з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України. 

Підключення  (відключення) кінцевого обладнання  - з'єднання  (від'єднання) кінцевого обладнання  або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі. 

Провайдер  –  суб’єкт  господарювання,  який  на  підставі  договору  з  Оператором  надає  послуги  Абонентам в Мережі Оператора. 

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж. 

Особовий рахунок Абонента  - форма обліку  індивідуальних для  кожного Абонента відомостей, що  відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором. 

Веб-сайт  - офіційна веб-сторінка Оператора в мережі Інтернет, яка розміщена за адресою: http://www.bel.net.ua та є основним джерелом інформування Абонентів. WWW-сервер,  на  якому  знаходиться  вся  необхідна  інформація  для  використання послуг. 

Телекомунікаційна мережа (мережа) — телекомунікаційна мережа загального користування, яка призначена для надання послуг доступу до мережі Інтернет, надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг яка може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування. 

Телекомунікаційна послуга або Послуга (Послуга з доступу до мережі Інтернет) - продукт діяльності, спрямований для забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Додаткові послуги — послуги Провайдера, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Провайдером самостійно та оприлюднюється на Веб-сайті.

Тарифна одиниця (одиниця тарифікації) послуги - одиниця обсягу послуги (тривалість часу (секунда, хвилина), обсяг даних (кілобіт, мегабіт), кількість повідомлень, сеансів зв’язку), за якою здійснюється тарифікація.

IP – адреса Абонента – динамічна, приватна, статична або публічна (при додатковому замовлені) IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу.

Активація Послуг - виконання Провайдером дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Абонентська проводка — частина абонентської лінії зв'язку від Кінцевого обладнання Абонента до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного боксу тощо). 

Приміщення Абонента - приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі, яке знаходиться за адресою, де Абонент отримує Телекомунікаційні послуги.

Точка демаркації - точка розмежування відповідальності Провайдера і Абонента при наданні Послуг, при проводовому передаванні - є кінцеві кабельні пристрої розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного боксу тощо), при безпроводовому передаванні – безпроводовий інтерфейс на виході-вході приймально-передавальної антени Провайдера.

Особистий кабінет - веб-сторінка, вхід на яку здійснюється через Веб-сайт. Містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. 

Особовий рахунок Абонента — персональний рахунок Абонента,  на якому проводиться кількісний та вартісний облік усіх спожитих Абонентом, у відповідності до умов Договору, Телекомунікаційних послуг, а також формується список платежів Абонента за весь період надання йому Телекомунікаційних послуг. 

Абонентська плата - регулярний фіксований платіж за повний розрахунковий період, який встановлюється Провайдером для Абонента за надання на постійній основі телекомунікаційних послуг не залежно від факту їх отримання. 

Розрахунковий період — період надання телекомунікаційних послуг, за який здійснюється нарахування Абонентської плати відповідно Тарифного плану.

Акційне підключення — підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет за спеціальними Акційними умовами, що встановлюються Провайдером.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікаційна або може бути конкретно ідентифікована.

Технічна можливість — наявність в Провайдера доступу до технічних засобів з відповідними технічними характеристиками, необхідних для надання Абоненту Телекомунікаційних послуг.

Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер, за умови наявності технічної можливості, здійснює надання Телекомунікаційних послуг з використанням відповідних стандартів і технологій на платній основі, відповідно обраного Абонентом Тарифного плану, із встановлених Провайдером, та інші Додаткові послуги, а Абонент користується, своєчасно та в повному обсязі сплачує їх вартість за умовами цього Договору, іншими умовами та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.

1.2. Цей Договір складений у відповідності до Цивільного кодексу України, Закону України "Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012р. № 624, іншими актами чинного законодавства України у сфері телекомунікації. 

1.3. Договір  про  надання  телекомунікаційних  послуг  укладається шляхом  надання  згоди Абонентом,  шляхом  акцепту  (прийняття)  всіх  істотних  умов  Договору,  без  підпису  письмового  примірника  сторонами.  Дійсний  Договір  має юридичну  силу  відповідно  до  ст.  633 ЦК  України  і  є  рівносильним  Договору, підписаному сторонами. 

1.4.Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в  здійсненні  Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг. Підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг. 

1.5. Для Абонентів, свідоцтвом  повного  й  беззастережного  акцепту  (прийняття)  умов  даного  Договору  є  подальше  використання  та  оплата  Послуг  Провайдера.  З  моменту  оплати  Послуг  Провайдеру  Абонент  автоматично  приймає  умови  цього  Договору,  і  даний  Договір  вважається  укладеним  без  його  підписання в кожному окремому випадку. 

Датою  укладання  даного Договору  в  цьому  випадку  є  дата  оплати  послуг, що  була  зроблена  після  публікації цього Договору. 

1.6. Параметри послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами Тарифних планів. 

1.7. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові. 

2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Часова схема надання послуг: цілодобово, 7 (сім) днів на тиждень включаючи вихідні і святкові дні.

2.2. Провайдер забезпечує надання Телекомунікаційних послуг на рівні показників якості та технічних параметрів, визначених відповідними нормативними документами. Всі  умови  Договору,  викладені  в  цій  Публічній  оферті,  є  обов’язковими  для  Абонента  та  Провайдера.

 2.3. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Веб-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, визначеним Договором протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

2.4. Умови надання телекомунікаційних послуг: 

2.4.1. обов'язковою умовою надання Абоненту послуг є наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовлених послуг. Під  технічною  можливістю  розуміється  знаходження  Абонента  в  зоні  дії  послуги  і  використання  для  доступу  до  послуги  налаштованого  устаткування  та  програмного  забезпечення Абонента;

2.4.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору; 

2.4.3. внесення  Абонентом  платежу  Провайдеру  за  надання  доступу  (підключення)  до  обладнання  Провайдера; 

2.5. Провайдер гарантує можливість надання технічної консультації, щодо методів і засобів роботи відповідними фахівцями, Абонентам впродовж тижня з 08.00-20.00 без вихідних.______________________

2.5. Провайдер гарантує інформаційну підтримку Абонента про всі зміни в послугах на офіційному веб-сайті. При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на Веб-сайті не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

2.6. Провайдер надає Абоненту можливість виклику технічного фахівця для усунення неполадок і надання консультацій в робочі дні за окрему плату, а також безкоштовно, у випадку, якщо неполадки виникли з вини Провайдера.

2.7. Провайдер розпочинає надання телекомунікаційних послуг Абоненту після укладення Договору, виконання Сторонами дій, що передбачені цим Договором та Додатками до нього, які є необхідними для початку надання послуг.

2.8. Абонент повинен узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Провайдером кабелів та виконання підключення до Послуг.

2.9. Пошкодження  кабелю  на  території  Абонента  усувається  за  рахунок  Абонента,  пошкодження  кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Провайдера.

2.10. Ремонт, налаштування обладнання, яке Абонент купує або бере у користування, є окремою додатковою послугою та здійснюється Провайдером за рахунок Абонента, крім випадків, коли обладнання вийшло з ладу з вини Провайдера.

2.11. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Провайдер не зобов'язаний здійснювати налаштування Кінцевого обладнання Абонентів.

2.12. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. 

2.13. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування  і ремонту обладнання  та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування  і ремонту здійснюється в години найменшого  навантаження  мережі.  Провайдер  має  право  призупиняти  надання  послуг  для  проведення  регламентно-профілактичних  робіт,  інформація  щодо  яких  розміщується  (оприлюднюється)  на  Веб-сайті не менше ніж за одну добу до початку їх проведення. 

2.14. У випадку не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо збою або пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, Провайдер, за зверненням Абонента, здійснює перерахунок вартості послуг. 

Недоступність послуги не може вважатися збоєм або пошкодженням, якщо вона викликана однією з наступних причин: 

- проведення планових ремонтно-профілактичних робіт тривалістю не більше 24 годин про які Провайдер попереджає Абонента на Веб-сайті в строк встановлений чинним законодавством; 

- несправність обладнання, кабелю та послуг Абонента, які не входять до зони відповідальності Провайдера; 

- зовнішніми причинами з боку Абонента, такими як, порушення електроживлення, кліматичних умов та інше; 

- несанкціонованим та/або некомпетентним втручанням Абонента в налаштування та режим функціонування обладнання Провайдера (Абонента); 

- призупинення або припинення надання послуги відповідно до умов Договору; 

- викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд Оператора;

- дії непереборної сили (форс-мажор, несприятливих погодних умов).

 2.15. Провайдер  припиняє  доступ  Абонента  до  телекомунікаційних  послуг  без  попереднього  попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента. 

3.ТАРИФИ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ ЗА ПОСЛУГИ

3.1.Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Провайдером, встановлюються Провайдером самостійно.

3.2.Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

3.3.Тарифні плани затверджуються Провайдером та розміщуються (оприлюднюються)  на  Веб-сайті  не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

3.4.Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Провайдером способами.

3.5.Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

3.6.Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

3.7.Провайдер на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв'язку з пошкодженням мережі, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлені Законом України «Про телекомунікації».

3.8.Абонентна плата за Послуги списується шляхом зняття коштів з Особового рахунку Абонента.

3.99.Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

3.10.Зобов'язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Провайдером платежів Абонента на його Особовому рахунку. Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Провайдера. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

3.11.У випадку збільшення платежів за Тарифними планів, Провайдер не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Веб-сайті та/або може інформувати Абонента шляхом відправки смс-повідомлень, друкування у СМІ, через соціальні мережі. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування платежів за них здійснюється на змінених умовах. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Веб-сайті.

3.12.Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.4.12, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати  відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів.  

3.13.Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.

3.14.За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.

3.15.Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та чинним законодавством України.

3.16.Провайдером не надаються контент-послуги. 

4.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Абонент зобов'язаний

4.1.1. Абонент зобов'язується оплачувати замовлені послуги відповідно до Розділу 3 даного Договору у розмірах та в строки встановлені Договором.

4.1.2. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів. 

4.1.3. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

4.1.4. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у Договорі та Особистому кабінеті.

4.1.5. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності.

4.1.6. Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Провайдера іншими абонентами. Абонент зобов'язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі чи нормальне функціонування мережевого абонентського обладнання, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв'язку, передачі даних, послуг з доступу до мережі Інтернет).

4.1.7. Не замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

4.1.8. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

4.1.9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

4.1.10. Абонент зобов'язується погоджувати у разі потреби з власниками (орендодавцями, орендарями) приміщення, будинку, споруди і прилеглих територій щодо проведення всіх заходів, необхідних для надання Абоненту телекомунікаційних послуг. А також сприяти персоналу Провайдера та його технічним працівникам у разі проведення відповідних робіт по наданню Абоненту телекомунікаційної послуги та додаткових послуг (а саме: надавати і забезпечувати безперешкодний допуск персоналу Провайдера в приміщення в робочий час, надавати необхідну технічну інформацію та ін.).  

4.1.11. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном (048) 705-45-57, на електронну пошту support@bel.net.ua, через форму зв'язку на офіційному веб-сайті http://www.bel.net.ua.

4.1.12. Контролювати наявність на своєму Особовому рахунку достатньої мінімальної суми коштів для можливості отримувати Послуги.

4.1.13. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Провайдера на Веб-сайті, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера на Веб-сайті, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

4.1.14. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент сам несе відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). 

4.1.15.Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до замовлених Послуг. Абонент несе всі ризики, пов'язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов'язані із цим збитки, завдані йому самому, Провайдеру, іншим особам.

4.1.16. Не використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі. Не пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

4.1.17. Не здійснювати несанкціонованого доступу до Послуг. Не використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

4.1.18. Не фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет, не використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

4.1.19. Приймати необхідні заходи по захисту обладнання від дії стихійних лих, шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

4.1.20. Повідомляти про зміни прізвища, ім'я або по-батькові Абонента Провайдера протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до Провайдера за телефоном Контакт-центру, що вказані на Веб-сайті.

4.1.21. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства. 

4.2. Абонент має право:

4.2.1 Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Провайдером у відповідності до умов Договору та чинним законодавством.

4.2.2. Замовляти у Провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту, відмовлятись від обраних послуг,  змінювати тарифні пакети шляхом подання Провайдеру відповідної заяви. 

4.2.3.Обмеження Провайдером  доступу  Абонента  до  окремих  видів  телекомунікаційних  послуг  на  підставі його заяви та при наявності технічної можливості Провайдера у встановленому порядку;

4.2.4. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

4.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Провайдера та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів, переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до  порядку, встановленого законодавством.

4.2.6. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

4.2.7. На перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

4.2.8. Брати участь в акціях, інших спеціальних заходах Провайдера або третіх осіб, що проводяться для Абонентів.

4.2.9. Вимагати повернення невикористаної частини коштів (письмово звернувшись до Провайдера) у разі не надання Абоненту послуг або у разі його відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг. При цьому повернення оплачених коштів здійснюється у строк до 20 (двадцяти) діб. 

4.2.10. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

4.2.10. На тимчасове припинення Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

4.2.11. Оскаржувати неправомірні дії Провайдера, згідно із законодавством.

4.2.12. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства. 

4.3. Провайдер зобов'язаний:

4.3.1. Надавати Абоненту, оплачені Послуги, згідно предмету цього Договору, якісно, вчасно, цілодобово, відповідно  затвердженими законодавством, граничними нормативними рівнями показників якості. 

4.3.2. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну. 

4.3.3. Здійснювати інформування Абонента про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті, смс-повідомленнями або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. 

4.3.4. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Провайдера, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Провайдером), Тарифи плани, порядок та систему оплати Послуг.

4.3.5. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на письмовий запит Абонента).

4.3.6. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера та/або пошкодження, згідно вимог Закону України «Про телекомунікації».

4.3.7. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.3.8. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

4.3.9. Надавати Абоненту інформацію про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків.

4.3.10. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт та послуг.

4.3.11. Проводити  планові й  позапланові роботи  з  технічного обслуговування  з  повним або  частковим  обмеженням  у  наданні  телекомунікаційних  послуг,  з  метою  ремонту  устаткування  й  ліній  зв'язку,  технічного  обслуговування  устаткування  і  його  модернізації,  з  попереднім  повідомленням  Абонента  шляхом  розміщення  інформації  про  планований  строк  і  тривалість  перерви  на  Веб-сайті; 

4.3.12. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

4.3.13. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.3.14 Порядок і строки інформування Провайдером Абонента: 

- Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення таких змін у дію. 

- Інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт. 

- Інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента. 

- Інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті у строки, передбачені законодавством. 

- Розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, зазначені у цьому Договорі та на Веб-сайті. 

4.4. Провайдер має право:

4.4.1.Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Веб-сайті і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

4.4.2.Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.4.3.Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Провайдер не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Провайдером без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

4.4.4.Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

4.4.5.Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов'язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Провайдера з Абонентом.

4.4.6. Списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

4.4.7.Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера з метою виконання Договору, пред'явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

4.4.8. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Провайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через засоби поштового зв’язку.

4.4.9. Тимчасово припинити надання послуг на строк 1 місяць у випадку встановлення факту розсилання Абонентом спаму або виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж, в тому числі шляхом висловлювання погроз, образ, нецензурної лайки на адресу працівників Провайдера, здійснених письмово, або під час телефонної розмови, або безпосереднього спілкування з працівниками Провайдера. Одночасно з тимчасовим припиненням  надання послуг, Абонент попереджається про це письмово, на останню адресу надану Абонентом. У випадку встановлення повторних фактів зазначених вище, Провайдер має право тимчасово припинити надання послуг на строк 1 місяць або взагалі припинити надання послуг та розірвати Договір.  

4.4.10. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Веб-сайті та у Особовому кабінеті Абонента.

4.4.11. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.4.12. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Споживача шляхом розміщення на Веб-сайті відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

4.4.13. У випадку виявлення нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Провайдеер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

4.4.14. Змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

4.4.15. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Провайдеру при укладені та виконанні Договору.

4.4.16. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Провайдером, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

4.4.17. Провайдер повинен відповідно до законодавства забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність.

4.4.18. Інші права Провайдера, не визначені цим розділом, але передбачені іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій.

5.ПРИПИНЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОВАЙДЕРОМ

5.1. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

- при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

- при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

- у випадку проведення Планових ремонтних чи профілактичних робіт;

- у випадку передачі Абонентом прав та обов'язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Провайдера;

- встановлення факту розсилання Абонентом спаму;

- несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів;

- отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента про призупинення послуги;

- використання Абонентом послуг на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором;

- у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Провайдером відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв; 

- виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

- в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі, якщо інше не передбачено Договором.

5.3. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг або при зверненні до служби підтримки Провайдера. Повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг.

5.4.Провайдер припиняє надання Абоненту Послуг у разі:

- відсутності технічної можливості в подальшому надання Послуг;

-  непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попередженні Провайдера;

- коли абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж.

5.5.Тимчасово припинити надання послуг на строк 1 місяць у випадку встановлення факту висловлювання погроз, образ, нецензурної лайки на адресу працівників Провайдера, здійснених письмово або під час телефонної розмови, або безпосереднього спілкування з працівниками Провайдера. Одночасно з тимчасовим припиненням  надання послуг, Абонент попереджається про це письмово, на останню адресу надану Абонентом. У випадку встановлення повторних фактів зазначених вище, Провайдер має право тимчасово припинити надання послуг на строк 1 місяць, або взагалі припинити надання Послуг та розірвати Договір.

5.6. Відновлення надання Послуг відбувається Провайдером після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку та/або повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

6.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ/РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дія Договору може бути припинена: 

6.1.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору та/або чинним законодавством України;

6.1.2. На вимогу Провайдера з зазначенням причини. Попередження про припинення дії Договору з зазначенням причини, повинно бути надіслане Абоненту не менше, ніж за 10 днів до розірвання Договору;

6.1.3. При не внесенні Абонентом авансового платежу на свій Особовий рахунок протягом одного місяця;

6.1.4. При грубому порушенні Абонентом юридичних та етичних норм поведінки в мережі Інтернет, при яких дію Договору може бути припинено негайно;

6.1.5. У випадку, якщо Абонент після закінчення 30 календарних днів з моменту з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг (тобто через 90 календарних днів з дня виникнення заборгованості) не здійснив оплату наявної заборгованості, яка утворилася не з вини Провайдера, то Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з одночасним видаленням всіх облікових записів Абонента. У такому випадку вважається, що Договір розірваний з ініціативи Абонента. При цьому Провайдер не здійснює жодних додаткових дій, як: надсилання листів, підписання угод про розірвання та інше. Сторони визнають юридичну чинність такого способу волевиявлення Абонента, щодо розірвання Договору.  

6.1.6. У випадку, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв'язку.

6.1.7. Абонент з власної ініціативи може розірвати Договір у разі небажання отримувати послуги, зокрема в випадку незгоди зі зміною Тарифних планів, шляхом повідомлення Провайдера через інформаційно-довідкову службу або звернутися до нього з письмовою заявою. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

6.1.8. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Договором. При цьому Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв'язку. За своїм розсудом Провайдер може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься розірваним у вказаний строк.

6.2. Додаткові умови дострокового розірвання даного Договору:

- внаслідок зміни законодавства, що призвело до суперечок з умовам даного Договору;  

- за рішенням суду, що визнав даний Договір недійсним;  

- за обставин, що перешкоджають виконанню Сторонами даного Договору крім їхнього бажання, а також форс-мажорні обставини;

- за сумісною згодою Сторін.

6.3. При розірванні Договору Абоненту повертається частина авансового платежу, що залишилася на його Особовому рахунку, згідно Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого Рішенням НКРЗІ №393 від 11.08.2011 року. Для повернення невикористаної частки коштів з Особового рахунку Абонента у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг, споживач особисто подає Провайдеру письмову заяву, яка повинна містити такі дані: прізвище,  ім'я,  по  батькові,  місце проживання Абонента, серію та номер паспорта, а також абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор Кінцевого обладнання, за яким отримуються Послуги. 

При поданні заяви Абонент повинен пред'явити паспорт та кінцеве обладнання, за допомогою якого він отримує або отримував відповідні Послуги. 

6.4 При припиненні діяльності Провайдера з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Провайдер попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 3 місяці до дати припинення.

6.5. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.2. У випадку настання форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або виконання не належним чином  взятих на себе зобов’язань відповідно до умов Договору.

7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. 

7.4. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду. 

7.5. Відповідальність Провайдера:

7.5.1. Провайдер відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Провайдера та Абонента).

7.5.2. Провайдер відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконання Провайдером обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Провайдера. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером умов Договору вирішується в судовому порядку.

7.5.3. Провайдер не несе відповідальності у разі:

- використання споживачем Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкції виробника з використання Кінцевого обладнання;

- за протиправні незаконні дії, вчинені Абонентом за використання даного доступу до мережі Інтернет;

- несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;

- за дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо); 

- за затримку і перебої в наданні Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться в не сфері контролю Провайдера;

- за передачу Абонентом логіна та пароля третім особам;

7.5.4. Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

7.6. Відповідальність Абонента:

7.6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.6.2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення при самостійному підключенні несе Абонент. 

7.6.3. Абонент, використовуючи наданий йому Доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

7.6.4. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акту він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

7.6.5. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7.6.6. Абонент гарантує Провайдеру, що він володіє законними правами на Приміщення Абонента, де здійснюється підключення Послуг.

8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.

8.3. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду.

9.СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН

9.1. Цей Договір є Договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Веб-сайті.

9.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів. Якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах. 

9.3. Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Веб-сайті за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.

9.4.У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов'язаний повідомити про це Абонента на Веб-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

9.5. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій. 

10.ІНШІ УМОВИ, ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АБОНЕНТА

10.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Провайдера або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотну адресу. Провайдер, отримавши письмову заяву, розглядає її у порядку Закону України «Про звернення громадян» та надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2. Абонент у зв'язку з укладенням публічного договору надає свою згоду Провайдеру на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Провайдеру в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах публічного договору.

10.3. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Провайдером, будь-якою особою, пов'язаною з Провайдером відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів, які мають укладені договори у певних або всіх особах, пов'язаних з Провайдером відносинами контролю).

10.4. Абонент дає свою згоду та надає Провайдеру право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Провайдером третім особам для:

-Ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

-Здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, СМС-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Провайдера;

-Телефонного опитування Абонентів з метою з'ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Провайдера;

-Проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, які проведені Провайдером;

-Ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

10.5.Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України. 

10.7. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА: 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМІЧ Р.В.

Поштова адреса: 67602, Одеська область, м.Біляївка, вул.Нижня, 1а

Код ЄДРПОУ 2990000258

п/р UA153287040000026002054222487 в  АТ  КБ «ПРИВАТБАНК»

Код банку (МФО) 328704

Платник єдиного податку З групи

Контактні телефони: (048)705-45-57, +38 (067) 416 67 14, +38 (093) 190 73 08, +38 (066) 774 96 65

 

Домашний Интернет Бизнесу
Тех. поддержка